Leczenie w Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych ma charakter wieloczynnikowy i zintegrowany. W naszej koncepcji leczenia zakładamy, że skuteczna terapia wymaga złożoności oddziaływań, określonego czasu trwania i determinacji – zarówno personelu leczniczego, jak i pacjentów.

 Dlatego też, aby leczenie było skuteczne, nie możemy poprzestawać na użyciu tylko jednej metody leczenia – musimy integrować różnorakie techniki lecznicze tak, aby ich połączone oddziaływania dały maksymalnie korzystny i pożądany efekt terapeutyczny. W tak prowadzonym leczeniu niezbędna jest uważność, troska i rozległa wiedza personelu medycznego oraz zaangażowanie i cierpliwość pacjentów.

 Pierwszym etapem postępowania klinicznego jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy medycznej i behawioralnej dolegliwości, z którymi zgłasza się do nas pacjent. Zintegrowana diagnoza medyczna chorób cywilizacyjnych daje nam rozległą wiedzę o etiologii zaburzenia i pozwala na wybór najbardziej adekwatnych metod dalszego postępowania leczniczego.

 W procesie leczenia prowadzonym w Poradni HarmonyMed realizowane są trzy poziomy terapii zintegrowanej – leczenie medyczne, medyczne terapie wspierające oraz oddziaływania profilaktyczno-edukacyjne.

 Pierwszym poziomem terapii zintegrowanej prowadzonej w Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych HarmonyMed jest leczenie medyczne.

 Leczenie medyczne jest domeną stricte lekarską składającą się z całego spektrum dostępnych, efektywnych narzędzi terapeutycznych – farmakoterapii, leczenia zabiegowego, radioterapii, elektroterapii i szeregu innych.

 W Poradni HarmonyMed leczenie farmakoterapeutyczne prowadzone jest przez doświadczonych lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, psychiatrii, hipertensjologii, gastroenterologii i dietetyki.

 Wybór optymalnego schematu farmakoterapii jest zadaniem wymagającym – niezbędnym jest ocena stanu zdrowia pacjenta w pewnym przedziale czasowym. Lekarz musi ocenić skuteczność zaleconej farmakoterapii – zweryfikować ją badając fizykalnie pacjenta, oceniając wyniki badań laboratoryjnych i ewentualnych konsultacji specjalistycznych. Niezbędnym jest też ocena i wykluczenie ewentualnych skutków niepożądanych prowadzonego leczenia.

 Zachęcamy więc naszych pacjentów do dokonywania długoterminowych wyborów lekarzy prowadzących – pozwala to na wdrożenie całościowych programów leczenia z ich następczą oceną. Współpraca w leczeniu – czyli prowadzenie farmakoterapii i wdrożenie innych metod terapii oferowanych w Poradni HarmonyMed (np. Krótkoterminowej Terapii Dystresu, Dietoterapii) jest zalecanym przez nas postępowaniem klinicznym.

 Jeżeli pacjent, który zgłasza się do naszej Poradni jest już prowadzony lekarsko i ma zadowalająco ustawione leczenie staramy się nie ingerować w ten proces. Uważamy, że nie należy pochopnie zmieniać czy drastycznie modyfikować już efektywnej farmakoterapii. Ważnym bowiem elementem, w naszej ocenie, jest uporządkowanie procesu leczenia – uważamy, że częste zmiany i modyfikacje w prowadzonej farmakoterapii mogą być przyczyną jej niskiej skuteczności.

 Rozpoczynając leczenie w Poradni HarmonyMed nie musisz zmieniać dotychczas prowadzonego leczenia, jeśli jest ono w twojej ocenie satysfakcjonujące i skuteczne. Zawsze staramy się współpracować z lekarzami dotychczas prowadzącymi leczenie naszych pacjentów. Tylko ty decydujesz o ewentualnym wyborze nowego lekarza specjalisty.

 W Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych możemy zaproponować ci dodatkowe, wspierające procedury medyczne tak, aby zwiększyć szanse na wyleczenie lub trwałą poprawę samopoczucia.

 Drugim poziomem terapii zintegrowanej prowadzonej w Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych HarmonyMed są medyczne terapie wspierające.

 Medyczne terapie wspierające są w naszej ocenie kluczowym czynnikiem w procesie leczenia chorób cywilizacyjnych. Zakładamy bowiem, że schorzenia te mają bardzo silny związek nie tylko z biologicznie uwarunkowanymi predyspozycjami konstytucjonalnymi, ale też i deficytami struktury psycho-fizycznej, antyzdrowotnymi schematami nawykowymi czy wreszcie narażaniem pacjenta na niekorzystne czynniki środowiskowe.

 Ponieważ celem naszego leczenia nie jest tylko krótkotrwała poprawa objawowa, to musimy wdrożyć również inne oddziaływania skoncentrowane na poprawie kompetencji poznawczo-emocjonalnych, nabyciu adekwatnych prozdrowotnych nawyków i modyfikacji wzorców radzenia sobie z przewlekłym stresem.

 Do medycznych terapii wspierających z obszaru oddziaływań body-mind należą:

– wyuczenie się technik radzenia sobie z przewlekłym, szkodliwym stresem,
– zdobycie umiejętności czynnej relaksacji,
– pogłębienie kompetencji autorefleksji i autokontroli,
– poznawczy i behawioralny remodeling antyzdrowotnych schematów nawykowych.

 Stanowią one bazę dwóch wypracowanych w Poradni HarmonyMed złożonych programów terapeutycznych – Krótkoterminowej Terapii Dystresu (KTD) oraz Terapii Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków (TZAN).

 Niezwykle ważnym w procesie leczenia szeregu schorzeń somatycznych należą medyczne terapie wspierające z zakresu dietoterapii – leczenia skoncentrowanego na lekarskiej ocenie wzorca żywieniowego pacjenta i dokonaniu w nim niezbędnych, prozdrowotnych modyfikacji. Medyczna ocena profilu żywieniowego w kontekście zgłaszanych dolegliwości zdrowotnych (np. otyłości trzewnej, zespołu jelita drażliwego czy nadciśnienia tętniczego) pozwala na sformułowanie adekwatnych propozycji modyfikacji diety.

 Podobny charakter mają oddziaływania fizjoterapeutyczne w zespołach bólowo-przeciążeniowych. Staramy się też wdrażać oddziaływania ćwiczeniowo-aktywnościowe pozwalające na wybór programów ruchowych adekwatnych do zdrowotnych potrzeb i możliwości pacjenta.

 W Poradni HarmonyMed integrujemy i potencjalizujemy różnorakie oddziaływania medyczne – lekarskie, terapeutyczne, psychologiczne, dietetoterapetyczne i fizjoterapeutyczne. Celem jest zarówno szybsza i pełniejsza poprawa samopoczucia, jak i utrwalenie korzystnych zmian.

 Trzecim poziomem terapii zintegrowanej prowadzonej w Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych HarmonyMed są oddziaływania profilaktyczno-edukacyjne.

 Profilaktyka jest w naszej ocenie najbardziej zapomnianym i najczęściej zaniedbywanym obszarem medycyny. Brak oddziaływań profilaktycznych w leczeniu chorób cywilizacyjnych jest zasadniczym błędem, a następstwem tego jest nawracanie i utrwalenie się tych schorzeń. Dlatego też każdy ze wdrażanych w Poradni HarmonyMed programów leczenia zawiera blok edukacyjno-profilaktyczny.

 Istotą prowadzonych w Poradni HarmonyMed oddziaływań edukacyjno-profilaktycznych jest ich interakcyjna formuła. Pacjenci są czynnie angażowani w proces leczenia, wybierając te techniki i schematy postępowania, które są adekwatne dla ich potrzeb i możliwości. W naszej Poradni nauka technik relaksacyjnych i narzędzi modyfikacji nieadekwatnych wzorców poznawczo-emocjonalnych czy też wdrażanie prozdrowotnych nawyków ruchowych i żywieniowych zawsze przebiega w pełnej współpracy z pacjentem. Stałym elementem tych oddziaływań jest czynna edukacja – tak, aby to sam pacjent z czasem był w stanie samodzielnie stosować większość wdrażanych oddziaływań terapeutycznych.

 Naszym celem jest bowiem nie tylko poprawa samopoczucia naszych pacjentów, ale też i sprawienia, aby ten stan miał charakter długotrwały. Poprawiamy nie tylko stan zdrowia naszych pacjentów i ich samopoczucia, staramy się też, aby zwiększyły się kompetencje prozdrowotne naszych pacjentów.

 Naszą główną ideą jest założenie:

 Będąc pacjentem Specjalistycznej Poradni Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, masz nie tylko czuć się lepiej, ale też nauczyć się jak dbać o swoje zdrowie.