Kamil Kogut

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Zakres usług medycznych:

  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Diagnoza psychologiczna ADHD u dorosłych
  • Trening umiejętności psychologicznych pacjentów z ADHD
  • Krótkoterminowa Terapia Dystresu
  • Terapia Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed, ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

 

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

W ramach Poradni Psychoterapii Medycznej pan mgr. Kamil Kogut prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną pacjentów indywidualnych. Jest on psychoterapeutą z dużym, aktywnym doświadczeniem zawodowym, jego praktyka kliniczna opiera się założeniach wypracowanych w modelu psychoterapii poznawczo-behawioralnej inwidualizowanych jednak co do wskazań klinicznych i potrzeb każdego z jego pacjentów. 

Ma on rozległe doświadczenie zawodowe w prowadzeniu efektywnej psychoterapii poznawczo-behawioralnej pacjentów cierpiących na różnorodne trudności, w tym: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (w tym depresję), zaburzenia kompulsywne, zaburzenia fobijne, zaburzenia snu (w tym bezsenność) oraz zaburzenia osobowości. 

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Medycyny Snu HarmonyMed prowadzi ustrukturalizowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną dedykowaną pacjentom z bezsennością oraz innymi zaburzeniami snu. Rozumie on, że bezsenność jest często efektem przewlekłego stresu i przeciążenia, dlatego koncentruje się on nie tylko na technikach relaksacyjnych, ale także na zmianie sposobu myślenia i zachowań związanych z bezsennością.

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej prowadzi całościową diagnozę Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych. Pomaga on pacjentom z zdiagnozowanym ADHD w wyborze dalszej ścieżki postępowania klinicznego, wystawia opinie psychologiczne. Prowadzi on również zintegrowane i zindywidualizowane oddziaływania terapeutyczne w formule krótkoterminowego, intensywnego treningu psychologicznego skoncentrowanego na poprawie kompetencji behawioralnych osób dorosłych z ADHD. Pomaga on w ten sposób osobom z zdiagnozowanym ADHD w rozwijaniu umiejętności psychologicznych ułatwiających radzenie sobie z objawami ADHD i następczo poprawiających ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

Pan mgr. Kamil Kogut w Poradni Psychosomatycznej HarmonyMed pracuję z pacjentami cierpiącymi na chorobę otyłościową współistniejącą z zaburzeniami odżywiania – zespołem jedzenia napadowego (BED) oraz zespołem jedzenia nałogowego. Prowadzi on celowaną psychoterapię poznawczo-behawioralną u tych pacjentów mającą na celu modyfikację ich nieprawidłowych schematów poznawczych i wzorców behawioralnych. Zasadniczo zwiększa to prawdopodobieństwa uzyskania przez nich poprawy klinicznej: trwałej utraty wagi, poprawy parametrów klinicznych, stabilizacji samopoczucia psychicznego.  Mając świadomość złożoności tych dolegliwości pracuje on w ramach zintegrowanego, całościowego zespołu klinicznego składającego się specjalistów z kilku dziedzin medycyny – lekarza internisty specjalizującego się w leczeniu otyłości, dietetyka klinicznego, specjalisty psychiatry oraz fizjoterapeuty. 

Pan mgr. Kamil Kogut specjalizuje się on również w pracy terapeutycznej z osobami  doświadczającymi trudności psychicznych ujawniających się w kontekście przeciążeniowych kryzysów zawodowych, finansowych i relacyjnych. W procesie leczenia pacjentów takiej sytuacji psychoterapię poznawczo-behawioralną pacjentów z diagnozą neurastenii (zespołu wzmożonej drażliwości oraz zespołu przewlekłego zmęczenia) oraz reaktywnymi (przeciążeniowymi) zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i fobijnymi. 

Długoletnie zaangażowanie w dziedzinę rekrutacji pracowników i w tym zarządzania procesem rekrutacji i personelem, pozwoliło mu na wypracowanie unikalnego spojrzenia na problemy związane z przeciążeniem zawodowym oraz trudnościami w pracy.  W mojej pracy terapeutycznej staram się łączyć te dwa obszary, aby zrozumieć głębsze źródła i skutki problemów emocjonalnych, w tym zespołu wypalenia zawodowego.

Integracja doświadczeń z tych dwóch dotychczasowych obszarów aktywności zawodowej definiuje też inne obszary jego zainteresowań klinicznych. Należą co nich: diagnoza oraz terapia problemów emocjonalnych związanych z następstwami Zespołu Wypalenia Zawodowego (w tym również zespołu wypalenia zawodowego u młodych, wysoce wyspecjalizowanych pracowników z stosunkowo krótkim czasem pracy, ale wysoką intensywnością i złożonością wykonywanych zadań zawodowych) oraz osobami doświadczającego przewlekłego dystresu środowiskowego. 

Pracuje on również z osobami pragnącymi pogłębić swój rozwój osobisty!

Pan mgr Kamil Kogut wspiera osoby LGBT+, pracując terapeutycznie rozumie on  specyfikę trudności relacyjnych i emocjonalnych pacjentów z zróżnicowanymi wzorcami tożsamościowymi. 

Pan mgr Kamil Kogut swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Stale też podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach psychoterapeutycznych oraz w seminariach klinicznych.