Katarzyna Mykita

Kierownik Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej, specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne
  • Ocena wskazań i kwalifikacja do psychoterapii

 

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Doświadczenie kliniczne

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Podwale: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych; kwalifikacja do psychoterapii)

Poradnia Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych; kwalifikacja do psychoterapii)

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych; kwalifikacja do psychoterapii); psychoterapeuta psychodynamiczny

Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych w tym zespołów uzależnień od substancji psychoaktywnych)

Wrocławskie Centrum Zdrowia, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Samuela Lindego: lekarz, specjalista psychiatra (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych w tym zespołów uzależnień od substancji psychoaktywnych)

 

 

Wybrane staże kliniczne

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego: staż w zakresie kwalifikacji i prowadzenia psychoterapii   

Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania ,,Dąbrówka” w Gliwicach w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych: staż w zakresie kwalifikacji i prowadzenia psychoterapii   

Szkolenia zawodowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii

Specjalizacja z psychiatrii

Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego: Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany pod kierownictwem dr. n med. Piotra Drozdowskiego (4 lata)

Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie: Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzone przez prof. Allana Abbasa 

Institute for Psychotrauma w Utrechcie: Całościowy kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego prowadzone przez dr. Carlo Mittendorffa

Seminarium szkoleniowo-superwizyjne w modalności psychoanalitycznej prowadzone pana mgr Krzysztofa Srebnego, psychoanalityka szkoleniowego (od 2011 do dzisiaj)

 

Wykształcenie

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Pani dr. Katarzyna Mykita jest lekarzem, specjalistą psychiatrą z 25-letniem doświadczeniem zawodowym oraz czynnym psychoterapeutą psychodynamicznym. Ma ona znaczące doświadczenie w prowadzeniu leczenia zintegrowanego – łączeniu oddziaływań farmakoterapeutycznych (leki psychotropowe) oraz psychoterapeutycznych. Diagnozuje ona też pacjentów pod kątem wskazań do psychoterapii i pomaga im wybrać najbardziej efektywną klinicznie opcję dalszej terapii.

Pani dr. Katarzyna Mykita brała w wielu szkoleniach zawodowych koncentrując się wzmocnieniu swoich kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychoterapii. Ukończyła między innymi Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pod kierownictwem Piotra Drozdowskiego, Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzone Allana Abbasa oraz Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht).

Pani dr. Katarzyna Mykita odbyła szereg staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne (w tym psychoterapię). Od 2010 roku uczestniczy ona czynnie w seminarium szkoleniowo-superwizyjnym prowadzonym w modelu psychoanalitycznym przez psychoanalityka szkoleniowego, mgr Krzysztofa Srebnego.

Pani dr. Katarzyna Mykita ma 25-letnie doświadczenie zawodowe specjalisty psychiatry, psychoterapeuty psychodynamicznego oraz lekarza konsultującego zespoły psychoterapeutyczne. W swojej dotychczasowej aktywności medycznej pracowała w ośrodkach ambulatoryjnych, w których prowadzona była zintegrowana, całościowa terapia psychiatryczno-psychoterapeutyczna (między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPOZ Podwale oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio).

W ramach swojej indywidualnej, specjalistycznej praktyki psychiatrycznej dr. Katarzyna Mykita prowadzi farmakoterapię i psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi.

Ważnym obszarem aktywności zawodowej pani dr. Katarzyny Mykity jest jej wieloletnia współpraca w roli lekarza konsultującego z zespołami terapeutycznymi prowadzącymi leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych (w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu). Była ona również czynnie zaangażowana, organizacyjnie i medycznie, w pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – posiada więc rozległe, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym.

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Prowadzi również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienie oraz zespołu współuzależnienie celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii psychologicznej.

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje psychiatrycznie (w razie takowej potrzeby) pacjentów prowadzących już psychoterapię. Konsultuje ona również pacjentów z zróżnicowanymi zaburzeniami psychogennymi (w tym zaburzeniami osobowości) pod kątem wskazań co do podjęcia oraz wyboru optymalnej formuły dalszej psychoterapii.

Rozległe i długoletnie doświadczenie zawodowe pani dr. Katarzyny Mykity oraz jej umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwalają jej na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niej pacjentów a co za tym idzie  wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego.

Fakt zaś posiadania jednocześnie pełnego wykształcenia lekarskiego, psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego umożliwia pani dr. Katarzynie Mykicie na prowadzenie leczenia pacjentów przy użyciu optymalnych, zindywidualizowanych metod klinicznych. Prowadzi ona diagnozę medyczno-psychodynamiczną, spersonalizowaną farmakoterapię oraz krótkie oddziaływania  terapeutyczne (w tym interwencję kryzysową).

Pani dr Katarzyna Mykita jest czynnym członkiem towarzystw zawodowych w tym Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów (zasiada w zarządzie DSP, pełni tam funkcję sekretarza DSP).

Pani dr Katarzyna Mykita pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.