HARMONYMED – NASZA KONCEPCJA LECZENIA

Poradnia HarmonyMed jest wielospecjalistycznym ośrodkiem prowadzącym diagnozę, leczenie, terapię oraz długoterminową, pogłębioną profilaktykę schorzeń o etiologii psychogennej i psychosomatycznej. W sposób szczególny koncentrujemy się na tych schorzeniach, których wystąpienie związane jest doświadczeniem przez pacjenta intrapsychicznych sytuacji konfliktowych, nasilonego dystresu środowiskowego (psychospołecznego) oraz długoterminowego przeciążenia psychofizycznego.

 Koncepcje terapeutyczne opracowane w HarmonyMed są pokłosiem wieloletnich doświadczeń klinicznych pracujących w naszej poradni praktyków: lekarzy, psychologów klinicznych, psychoterapeutów i dietetyków klinicznych. Są one też osadzone w założeniach teoretycznych i algorytmach klinicznych wypracowanych przez psychiatrię psychodynamiczną, medycynę psychosomatyczną, medycynę ewolucyjną oraz psychologię poznawczo-behawioralną.

 Leczenie chorób psychogennych i psychosomatycznych realizowane w Poradni HarmonyMed ma charakter zintegrowanej, wieloczynnikowej, zindywidualizowanej terapii prowadzonej przez doświadczonych i zaangażowanych specjalistów medycznych.

Zaburzenia psychogenne to zaburzenia zależne od czynników psychicznych lub wywołane przez nie.

Oznacza to, ze należy do nich bardzo szeroko gama dolegliwości i chorób – zarówno te określane jako zaburzenia i choroby psychiczne, złożone dysfunkcje osobowościowe oraz dysfunkcje psychosomatyczne.

Zaburzenia depresyjne, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia snu (w tym bezsenność), zaburzenia psychotyczne, dysfunkcje osobowości, zaburzenia jedzenia, uzależnienia i cały szereg innych tworzą grupę określaną jako dysfunkcje i zaburzenia psychiczne (bezpośrednio zależne od czynników psychicznych). Ich istotą jest doświadczane przez pacjentów cierpienie psychiczne, z którym często współistnieją poważne problemy behawioralne, relacyjne i społeczne. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat ilość osób skarżących się na jakieś dolegliwości psychiczne zwiększyła się wielokrotnie – są ona prawdziwą plagą naszej cywilizacji.

Zaburzenia psychosomatyczne to z kolei niezwykle rozległa grupa zaburzeń somatycznych, w których kluczowa okazuje się rola czynnika psychicznego – są one więc pośrednio zależne od czynników psychicznych.

Prowadzone w ostatnich latach badania naukowe z pełną stanowczością uznają znaczenie wpływu czynników psychicznych na funkcjonowanie całego organizmu człowieka. Aktywność układów – hormonalnego, immunologicznego, sercowo-naczyniowego czy też pokarmowego pozostaje w bezpośrednim związku z funkcjonowaniem mózgu. Problemy psychiczne mogą nasilać lub wręcz generować powstawanie licznych chorób somatycznych – taka jest etiologia schorzeń psychosomatycznych.

Do najczęstszych zaburzeń psychosomatycznych zaliczyć należy – otyłość, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową serca, zespół jelita drażliwego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, astmę i inne alergie, psychogenne zespoły bólowe i cały szereg innych. Więcej o nich w kolejnych artykułach

Reasumując możemy jednoznacznie stwierdzić, iż zaburzenia psychogenne należą do najczęściej dolegliwości, będąc źródłem cierpień milionów ludzi na całym świecie.

Stworzona w Poradni HarmonyMed koncepcja leczenia zaburzeń psychogennych to model złożonych, zintegrowanym i jednocześnie zindywidualizowanych oddziaływań terapeutycznych.

Jego kluczowym założeniem jest wdrożenie form aby móc uzyskać szybką i efektywną poprawę samopoczucia naszych pacjentów – zarówno w wymiarze psycho-emocjonalnym jak i też somatycznym.

Podstawowym założeniem Terapii Zintegrowanej jest ścisła współpraca i koordynacja oddziaływań diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych. Prowadzone są one przez lekarzy specjalistów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów różnych modalności, dietetyków klinicznych oraz fizjoterapeutów. W naszej ocenie tylko taka forma zharmonizowanego leczenia daje szansę na długoterminową stabilizację stanu zdrowia a nie jedynie krótkotrwałą poprawę samopoczucia.

Dostrzegamy wartość konkretnych interwencji medycznych – dobrze dobranej farmakoterapii, skutecznej psychoterapii, efektywnej dietoterapii czy fizjoterapii – to kluczowy element naszych oddziaływań leczniczych.

Uważamy jednak, że takowe działania mogą i muszą wdrażane tylko po przeprowadzonej głębokiej i złożonej analizie problemów zdrowotnych zgłaszających się do naszej poradni pacjentów. Pochopność i nadmierność oddziaływań medycznych nie służy naszemu zdrowiu, ba bywa przyczyną wtórnych problemów wynikających z wdrożenia niepotrzebnych i jatropatogennych procedur.

Dlatego też w HarmonyMed cenimy spokojną, wnikliwą pracę diagnostyczną – zrozumienie tego co jest źródłem cierpienia pacjenta i znalezienie najskuteczniejszych sposobów leczenia. Szukamy korelacji pomiędzy aktualnym stanem zdrowia pacjenta a jego predyspozycjami biologicznymi i złożoną konstrukcją psychiczną, jego stylem życia i nawykami oraz obciążeniami jakie niesie za sobą potencjalnie przeciążające środowiskowo fizyczne i społeczne.

Podobnie ordynując leczenie naszym pacjentom staramy się uwzględnić wpływ każdego z potencjalnych czynników chorobotwórczych – jest dla nas ważnym aby zharmonizować oddziaływania stricte lekarskie, psychologiczne, psychoterapeutyczne, dietetyczne i relaksacyjno-fizjoterapeutyczne.

W Poradni HarmonyMed możemy zaproponować naszym pacjentom różne modele leczenia – od pojedynczych konsultacji diagnostycznych, poprzez mniej intensywne czasowo specjalistyczne oddziaływania medyczne (np. konsultacje lekarza specjalisty wraz farmakoterapią, konsultacje psychologa klinicznego czy też dietetyka klinicznego), dalej różne typy psychoterapii (np. psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię behawioralno-poznawczą) aż po całościowe programy leczenia.

Oddziałania objawowe realizowane w Poradni HarmonyMed mają na celu zmniejszenie nasilenia (lub wycofanie) objawów chorobowych celem redukcji cierpienia pacjenta. Ich istotą są interwencje psychologiczne (w tym wyuczenia technik relaksacyjnych), krótkoterminowe programy psychoterapeutyczne oraz treningi umiejętności psychologicznych (radzenia sobie ze stresem, asertywności, umiejętności interpersonalnych). Ważnym elementem oddziaływań objawowych jest też farmakoterapia prowadzona przez doświadczonego lekarza psychiatrę.

Oddziaływania przyczynowe realizowane w Poradni HarmonyMed mają na celu trwałą modyfikację wewnątrzpsychicznych, nieprawidłowych mechanizmów będących przyczyną wystąpienia zaburzeń psychogennych i co za tym idzie ich trwałe ustąpienie. Należy do nich długoterminowa psychoterapia– zarówno w paradygmacie psychodynamicznym jak i poznawczo-behawioralnym. W obszarze leczenia chorób psychosomatycznych (np. leczenia otyłości) kluczowe są przyczynowe oddziaływania terapeutyczne realizowane w ramach całościowych programów leczenia integrujące dietoterapię, psychoterapię i fizjoterapię.

Kluczowym aspektem naszych działań jest też wdrażanie długoterminowej profilaktyki prozdrowotnej w każdym z jej aspektów – medycznym, psychologicznym a zwłaszcza behawioralnym. Wspieramy naszych pacjentów w pracy nad modyfikacją nieadekwatnych, anty-zdrowotnych wzorców postępowania w obszarze radzenia sobie z przewlekłym stresem, przemęczeniem, złą dietą i brakiem aktywności fizycznej.

Dlaczego, w naszej ocenie jest to tak ważne ? Skąd przekonanie, że tak prowadzone leczenie daje najlepsze efekty i największą szansę na długoterminową poprawę ?

Wynika to z samej istoty schorzeń zgłaszających się do nas pacjentów.

Schorzenia psychogenne i psychosomatyczne są bowiem wypadkową szeregu czynników – predyspozycji genetycznej, wrodzonej emocjonalności, uwarunkowań wczesnodziecięcych czy też wypracowanych nieadekwatnych nawyków życiowych. Ich wystąpienie jest też integralnie związane z potencjalnymi przeciążeniami jakie niesie za sobą nasze środowisko rodzinne, społeczne i zawodowe: stale doświadczanym dystresem, napięciami w relacjach interpersonalnych, sytuacjami traumatycznymi czy też wyraźnymi deficytami kompetencji społecznych.

Tylko umiejętnie diagnozując wszystkie te czynniki ryzyka, określając zindywidualizowane metody postępowania leczniczego a potem wdrażając skuteczne techniki lecznicze, terapeutyczne i zapobiegawcze mamy szansę na trwałe wyzdrowienie czy też znaczące ograniczenie cierpienia będącego jakie niosą za sobą dolegliwości psychogenne i psychosomatyczne.

W naszej ocenie, członków zespołu Poradni HarmonyMed, nie są to błahe, nieistotne problemy. To schorzenia niejednokrotnie decydujące o tym jest jaki realny naszego stan zdrowia i jak jest rzeczywista jakość naszego życia. Ostatecznie zaś o tym jak długo, jak aktywnie i w jakim komforcie żyjemy.

Tworząc Poradnię HarmonyMed postanowiliśmy służyć naszą wiedzą i zaangażowaniem po to aby pomóc Państwu poradzić sobie z cierpieniem jakie niosą za sobą schorzenia psychogenne i psychosomatyczne oraz sprawić abyście mogli poczuć się lepiej.