OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że

Administratorem Waszych danych osobowych jest HarmonyMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Szybka 1D/A, 51-421 Wrocław, email: rejestracja@harmonymed.pl, tel.: +48 780 143 176

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: insp.ochrony.danych@wp.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach ochrony zdrowia na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13)


Państwa dane osobowe w tym dane o stanie zdrowia przechowywane będą przez okres wskazany w wyżej wymienionej ustawie.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami mają Państwo prawo:

  1. dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  2. prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,

  3. prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

  5. prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,

  6. prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organu publicznego, upoważnionego z mocy prawa, w związku z podejmowanymi przez ten organ czynnościami.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).