PORADNIA PSYCHIATRII I PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej prowadzona jest diagnoza i leczenie zaburzeń psychogennych i psychosomatycznych. 

Lekarze psychiatrzy, pracujący w naszej Poradni posiadają złożone kompetencje zawodowe –  zarówno stricte lekarskie jak i też terapeutyczne. Pozwala im to w sposób bardziej wielowymiarowy i zintegrowany diagnozować zgłaszających się do nas pacjentów oraz wybierać najbardziej skuteczne klinicznie metody dalszego leczenia. 

Psycholodzy kliniczni pracujący w Poradni ściśle współpracują z zespołem lekarskim prowadząc pogłębioną diagnozę psychologiczną oraz lecznicze  oddziaływania psychologiczne.

W Poradni specjaliści psychiatrzy i psycholodzy kliniczni prowadzą diagnozę i leczenie: depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobii), neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych (lękowych i depresyjnych), zaburzeń związanych z stresem (w tym Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń pod postacią somatyczną (zaburzeń somatyzacyjnych oraz nerwic układowych) oraz szeregu innych schorzeń psychogennych. 

Leczenie psychiatryczne prowadzone w Poradni HarmonyMed przebiega zawsze we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego – prowadzona jest zazwyczaj wspierająca proces zdrowienia psychoterapia oraz wdrażane są techniki relaksacyjne i antydystresowe. Zadania te są realizowane w ramach Poradni Psychoterapii Medycznej. 

SPECJALIŚCI 

Katarzyna Mykita

Kierownik Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Pani dr. Katarzyna Mykita odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pod kierownictwem Piotra Drozdowskiego; Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzone Allana Abbasa; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne (w tym psychoterapię). 

Pani dr Katarzyna Mykita pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Od 2010 roku uczestniczy w szkoleniowo-superwizyjnym seminarium psychoanalitycznym prowadzonym przez Krzysztofa Srebnego. 

Pani dr. Katarzyna Mykita ma 25-letnie doświadczenie zawodowe specjalisty psychiatry, psychoterapeuty psychodynamicznego oraz lekarza konsultującego zespoły psychoterapeutyczne. W swojej dotychczasowej aktywności medycznej pracowała w ośrodkach ambulatoryjnych, w których prowadzona była zintegrowana, całościowa terapia psychiatryczno-psychoterapeutyczna (między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPOZ Podwale oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio). 

W ramach swojej indywidualnej, specjalistycznej praktyki psychiatrycznej dr. Katarzyna Mykita prowadzi farmakoterapię i psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. 

Ważnym obszarem aktywności zawodowej pani dr. Katarzyny Mykity jest jej wieloletnia współpraca w roli lekarza konsultującego z zespołami terapeutycznymi prowadzącymi leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych (w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu). Była ona również czynnie zaangażowana, organizacyjnie i medycznie, w pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu – posiada więc rozległe, wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie psychicznym. 

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Prowadzi również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienie oraz zespołu współuzależnienie celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii psychologicznej. 

Rozległe i długoletnie doświadczenie zawodowe pani dr. Katarzyny Mykity oraz jej umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwalają jej na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niej pacjentów a co za tym idzie  wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego. 

Fakt zaś posiadania jednocześnie pełnego wykształcenia lekarskiego, psychiatrycznego oraz psychoterapeutycznego umożliwia pani dr. Katarzynie Mykicie na prowadzenie leczenia pacjentów przy użyciu optymalnych, zindywidualizowanych metod klinicznych. Prowadzi ona diagnozę medyczno-psychodynamiczną, spersonalizowaną farmakoterapię oraz krótkie oddziaływania  terapeutyczne (w tym interwencję kryzysową). 

Marek Tomaszewski

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477) z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. 

Pan dr Marek Tomaszewski odbył wiele szkoleń (w tym czteroletni Kurs Psychoterapii prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny; Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach). 

Pan dr Marek Tomaszewski jest aktywny zawodowo od przeszło 25 lat, pracując jako specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz superwizor psychoterapii. W swojej dotychczasowej aktywności zawodowej  pracował zarówno w ośrodkach psychiatrycznych stacjonarnych (Brzeskie Centrum Medyczne, Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Centrum Terapii Nerwic w Mosznej) jak i dziennych (Centrum Neuropsychiatrii Neuromed). Był również czynnie zaangażowany zawodowo w pracę Ośrodka Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu, Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio. Pełnił też funkcje zarządcze – był dyrektorem ds. medycznych Centrum Terapii Nerwic w Mosznej i ordynatorem Oddziału Leczenia Nerwic, koordynatorem zespołu psychoterapeutów w Centrum Neuropsychiatrii Neuromed oraz kierownikiem medycznym Poradni Psychoterapii i Psychiatrii Psychodynamicznej Relatio. 

Doktor Marek Tomaszewski też jest czynnie zaangażowany w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów. Jest członkiem-założycielem i aktualnym wiceprezesem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii). Autor wielu wystąpień prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach naukowych i seminariach szkoleniowych.  

Pan dr Marek Tomaszewski w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, neurastenii oraz innych zaburzeń psychogennych.

Prowadzi również konsultuje osób z podejrzeniem zespołu wypalenia zawodowego z współistniejącymi dysfunkcjami psychicznymi (zespołem wzmożonej drażliwości, zespołem przewlekłego zmęczenia, zaburzeniami adaptacyjnymi depresyjnymi i lękowymi) celem oceny wskazań co do dalszej terapii psychiatrycznej i psychologicznej.

Edyta Wierzbicka

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, diagnosta psychologiczny

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, diagnosta psychologiczny.

Pani mgr Edyta Wierzbicka odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne; Szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej  prowadzone przez Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię. Stale pozostaje pod superwizją, stale uczestniczy w szkoleniach psychoterapeutycznych. 

W przebiegu swojej dotychczasowej aktywności zawodowej pani mgr Edyta Wierzbicka pracowała w wielu ośrodkach medycznych, w których w obszarze jej aktywności zawodowej było prowadzenie diagnozy psychologicznej, wsparcia psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej: Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu. 

Pani mgr Edyta Wierzbicka w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi pogłębioną diagnozę psychologiczną (zarówno psychodynamiczną i jak medyczną) celem oceny aktualnego stanu psychicznego i wskazań co do dalszego postępowania klinicznego. 

Pani mgr Edyta Wierzbicka w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi również krótkoterminowe oddziaływania psychologiczne o mające charakter pomocy psychologicznej (realizowane w modelu psychodynamicznym) oraz psychodynamicznie zorientowaną interwencję kryzysową.      

Kamil Kogut

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Pan mgr Kamil Kogut jest czynnym psychoterapeutą, ma też znaczące doświadczenie w obszarze zawodowym związanym z zatrudnieniem oraz zarządzaniem personelem. 

Integracja doświadczeń z tych dwóch obszarów aktywności zawodowej definiuje kluczowe obszary jego zainteresowań klinicznych. Należą do nich: diagnoza oraz terapia problemów emocjonalnych związanych z następstwami Zespołu Wypalenia Zawodowego (w tym również zespołu wypalenia zawodowego u młodych, wysoce wyspecjalizowanych pracowników z stosunkowo krótkim czasem pracy, ale wysoką intensywnością i złożonością wykonywanych zadań zawodowych) oraz osobami doświadczającego przewlekłego dystresu środowiskowego. 

Specjalizuje się on więc w pracy terapeutycznej z osobami  doświadczającymi dysfunkcji psychicznych ujawniających się w kontekście przeciążeniowych kryzysów zawodowych, finansowych i relacyjnych.  

Pan mgr Kamil Kogut w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi Krótkoterminową Terapię Dystresu pozwalającą na wyuczenie się efektywnych technik radzenia sobie z psychicznymi następstwami przeciążenia środowiskowego oraz Terapię Zmiany Antyzdrowotnych Nawyków skoncentrowaną na modyfikacji dysfunkcjonalnych wzorców nawykowych (np. pracoholizmu). 

PROGRAMY LECZENIA 

Program Leczenia Depresji

Program Leczenia Lęku

Program Leczenia Fobii

Program Leczenia Zespołu Przewlekłego Zmęczenia

Program Leczenia Zespołu Wzmożonej Drażliwości 

Program Leczenia Zaburzeń Adaptacyjnych 

Program Leczenia Zaburzeń Stresowych Pourazowych

Program Leczenia Dystymii

Program Leczenia Zaburzeń Somatyzacyjnych & Nerwic układowych