PORADNIA PSYCHOTERAPII MEDYCZNEJ

W Poradni Psychoterapii Medycznej prowadzone jest leczenie psychologiczne zaburzeń psychogennych, zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń osobowości oraz złożonych zespołów dysfunkcji behawioralnych. 

Wybór adekwatnej co do potrzeb pacjenta i potencjalnie najbardziej efektywnej klinicznie formuły psychoterapii jest dokonywany we współpracy z specjalistą psychiatrą lub specjalistą psychologii klinicznej będącym czynnym psychoterapeutą. 

Psychoterapeuci pracujący w Poradni HarmonyMed prowadzą psychoterapię psychodynamiczną, psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychoterapię integratywną oraz inne uznane medycznie formy psychoterapii. W procesie leczenia współpracują oni z innymi członkami kadry medycznej Poradni HarmonyMed. 

Wsparcie merytoryczne zespołowi psychoterapeutów zapewnia kierujący nim superwizor psychoterapii.   

W Poradni HarmonyMed psychoterapeuci prowadzą terapię depresji i innych zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych (lęku uogólnionego, lęku napadowego, fobii), neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych (lękowych i depresyjnych), zaburzeń związanych z stresem (w tym Zespołu Stresu Pourazowego), zaburzeń pod postacią somatyczną (zaburzeń somatyzacyjnych oraz nerwic układowych), zespołu wypalenia zawodowego oraz szeregu innych schorzeń psychogennych.

Specjaliści pracujący w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzą również superwizje indywidualne i grupowe, szkolenia merytoryczne i seminaria szkoleniowo-superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.

SPECJALIŚCI 

Katarzyna Ćwirko-Kusztan

Kierownik Poradni Psychoterapii Medycznej, superwizor zespołu Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed.

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Superwizor psychoterapii (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Odbyła wiele szkoleń (w tym czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Klinikę Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię. Stale pozostaje pod superwizją. 

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zarówno pacjentów dorosłych jak i adolescentów. Jest też superwizorem szkoleniowym wielu dolnośląskich psychoterapeutów wspierając proces edukacji zawodowej młodszych kolegów (w tym procesy certyfikacji).  

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan prowadzi też superwizję kilku dolnośląskich zespołów klinicznych (psychoterapeutów, psychiatrów, psychologów, pielęgniarek, pracowników socjalnych) między innymi:  Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Oddziałów Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży i Dziennego Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz zespół terapeutyczny Punktu Interwencji Kryzysowej w Świdnicy.

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan od wielu lat jest też czynnie zaangażowana w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów i psychologów klinicznych. Jest członkiem-założycielem i aktualnym prezesem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii) oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Wykładowca Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, prowadzi zajęcia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej. Autorka wielu wystąpień prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach naukowych i seminariach szkoleniowych.  

Pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed koordynuje pracę zespołu psychoterapeutycznego, prowadzi superwizję członków zespołu Poradni oraz konsultuje pacjentów. 

We współpracy z Poradnią Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pani mgr Katarzyna Ćwirko-Kusztan prowadzi również szkolenia merytoryczne  i seminaria superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.

Aleksandra Podyma

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista interwencji kryzysowej (certyfikat International Critical Incident Stress Foundation), certyfikowany instruktor jogi. 

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej; Psychotraumatologia pod kierownictwem  dr hab. prof. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała realizowane na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS

Pani mgr Aleksandra Podyma jest czynnym psychoterapeutą, obecnie pracuje na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzi diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną i grupową. 

W obszarze jej kompetencji zawodowych szczególnie istotnym jest umiejętność integracji różnych doświadczeń zawodowych – pracy klinicznej prowadzonej w modelu stricte medycznym z oddziaływaniami  psychoterapeutycznymi i rozwojowo-relaksacyjnymi (z elementami jogi). 

Pani mgr Aleksandra Podyma w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię w modelu poznawczo-behawioralnym pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, fobiami oraz innymi zaburzeniami nerwicowymi. Prowadzi również krótkoterminową terapię wspierającą w modelu poznawczo-behawioralnym skierowaną do pacjentów w kryzysie psychicznym oraz interwencję kryzysową dla osób doświadczających sytuacji traumatycznej (lub z już rozpoznanym PTSD). 

Edyta Wierzbicka

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, diagnosta psychologiczny. 

Pani mgr Edyta Wierzbicka odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne; Szkolenie z zakresu Psychoterapii Krótkoterminowej  prowadzone przez Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię. Stale pozostaje pod superwizją, stale uczestniczy w szkoleniach psychoterapeutycznych. 

W przebiegu swojej dotychczasowej aktywności zawodowej pani mgr Edyta Wierzbicka pracowała w wielu ośrodkach medycznych, w których dominującą metodą leczenia była psychoterapia: Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Psychodynamicznej Relatio we Wrocławiu. 

Pani mgr Edyta Wierzbicka od wielu lat jest też czynnie zaangażowana w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów i psychologów klinicznych. Jest członkiem-założycielem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pani mgr Edyta Wierzbicka w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu psychoterapii w kontekście ich diagnozy psychodynamicznej i klinicznej. 

Pani mgr Edyta Wierzbicka w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi również krótkoterminową psychoterapię wspierającą w modelu psychodynamicznym skierowana do pacjentów pozostających w kryzysie psychicznym.   

Kamil Kogut

Magister psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Szkolenia zawodowe: Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.

Pan mgr Kamil Kogut jest czynnym psychoterapeutą, ma też znaczące doświadczenie w obszarze zawodowym związanym z zatrudnieniem oraz zarządzaniem personelem. 

Integracja doświadczeń z tych dwóch obszarów aktywności zawodowej definiuje kluczowe obszary jego zainteresowań klinicznych. Należą co nich :diagnoza oraz terapia problemów emocjonalnych związanych z następstwami Zespołu Wypalenia Zawodowego (w tym również zespołu wypalenia zawodowego u młodych, wysoce wyspecjalizowanych pracowników z stosunkowo krótkim czasem pracy, ale wysoką intensywnością i złożonością wykonywanych zadań zawodowych) oraz osobami doświadczającego przewlekłego dystresu środowiskowego. 

Specjalizuje się on więc w pracy terapeutycznej z osobami  doświadczającymi dysfunkcji psychicznych ujawniających się w kontekście przeciążeniowych kryzysów zawodowych, finansowych i relacyjnych.  

Pan mgr Kamil Kogut w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną pacjentów z diagnozą neurastenii (zespołu wzmożonej drażliwości oraz zespołu przewlekłego zmęczenia) oraz reaktywnymi (przeciążeniowymi) zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i fobijnymi. 

Pan mgr Kamil Kogut prowadzi również Krótkoterminową Terapię Dystresu pozwalającą na wyuczenie się efektywnych technik radzenia sobie z psychicznymi następstwami przeciążenia środowiskowego. 

Marek Tomaszewski

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 477) z wieloletnim doświadczeniem klinicznym superwizor (w trakcie aplikacji SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). 

Pan dr Marek Tomaszewski odbył wiele szkoleń (w tym czteroletni Kurs Psychoterapii prowadzony pod kierownictwem prof. dra hab. Jerzego W. Aleksandrowicza przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących psychoterapię (Katedra Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, III Klinika Psychiatrii, Oddział Dzienny; Ośrodek Leczenia Nerwic i Zaburzeń Jedzenia „Dąbrówka” w Gliwicach) 

Pan dr Marek Tomaszewski swojej dotychczasowej aktywności zawodowej  pracował w wielu ośrodkach medycznych, w których dominującą metodą leczenia była psychoterapia: Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, Centrum Neuropsychiatrii Neuromed we Wrocławiu, Oddziale Dziennym Brzeskiego Centrum Medycznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Psychodynamicznej Relatio. 

Pan dr. Marek Tomaszewski jest też czynnie zaangażowany w aktywność dolnośląskiego środowiska psychoterapeutów. Jest członkiem-założycielem i aktualnym wiceprezesem zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów oraz wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii). Autor wielu wystąpień prezentowanych na ogólnopolskich konferencjach naukowych i seminariach szkoleniowych.  

Marek Tomaszewski w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed prowadzi superwizję członków zespołu Poradni oraz konsultuje psychiatrycznie (w razie takowej potrzeby) pacjentów prowadzących już psychoterapię. Konsultuje on również pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

We współpracy z Poradnią Psychoterapii Medycznej HarmonyMed pan dr. Marek Tomaszewski prowadzi również szkolenia merytoryczne  i seminaria superwizyjne skierowane do psychoterapeutów z innych ośrodków klinicznych.

Katarzyna Mykita

Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem klinicznym, psychoterapeuta psychodynamiczny.

Pani dr. Katarzyna Mykita odbyła wiele szkoleń zawodowych (w tym Całościowy Kurs Psychoterapii realizowany w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne pod kierownictwem Piotra Drozdowskiego; Warsztaty z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej prowadzone Allana Abbasa; Kurs z diagnostyki, interwencji kryzysowej i psychoterapii w Zespole Stresu Pourazowego realizowany przez Institute for Psychotrauma Utrecht) i staży klinicznych w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne (w tym psychoterapię). 

Pani dr Katarzyna Mykita pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych. Od 2010 roku uczestniczy w szkoleniowo-superwizyjnym seminarium psychoanalitycznym prowadzonym przez Krzysztofa Srebrnego. 

Pani dr. Katarzyna Mykita ma 25-letnie doświadczenie zawodowe specjalisty psychiatry, psychoterapeuty psychodynamicznego oraz lekarza konsultującego zespoły psychoterapeutyczne. W swojej dotychczasowej aktywności medycznej pracowała w ośrodkach ambulatoryjnych, w których prowadzona była zintegrowana, całościowa terapia psychiatryczno-psychoterapeutyczna (między innymi w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych SPOZ Podwale oraz Poradni Psychiatrii i Psychoterapii Medycznej Relatio). 

W ramach swojej indywidualnej, specjalistycznej praktyki psychiatrycznej dr. Katarzyna Mykita prowadzi farmakoterapię i psychoterapię psychodynamiczną pacjentów z różnymi rozpoznaniami psychiatrycznymi. 

Pani dr. Katarzyna Mykita w Poradni  Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje psychiatrycznie (w razie takiej potrzeby) pacjentów prowadzących już psychoterapię. Konsultuje ona również pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

Rozległe i długie doświadczenie zawodowe pani dr. Katarzyny Mykity oraz umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwalają  jej na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niej pacjentów oraz wybranie najbardziej adekwatnej formuły dalszego postępowania terapeutycznego. 


PROGRAMY LECZENIA 

Program Leczenia Depresji

Program Leczenia Lęku

Program Leczenia Fobii

Program Leczenia Zespołu Przewlekłego Zmęczenia

Program Leczenia Zespołu Wzmożonej Drażliwości 

Program Leczenia Zaburzeń Adaptacyjnych 

Program Leczenia Zaburzeń Stresowych Pourazowych

Program Leczenia Dystymii

Program Leczenia Zaburzeń Somatyzacyjnych & Nerwic układowych

Program Leczenia i Terapii Zespołu Wypalenia Zawodowego