Dr Tomasz Ciba

Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamicznyZakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne / leczenie zaburzeń psychicznych
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne
  • Ocena wskazań i kwalifikacja do psychoterapii
  • Konsultacje psychiatryczne / diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku senioralnym
  • Konsultacje psychiatryczne / diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych w przebiegu uzależnień
  • Konsultacje psychiatryczne / Wizyty psychiatryczneMiejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Doświadczenie kliniczne

Specjalistyczna Prywatna Praktyka Psychiatryczna w Trzebnicy: lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zróżnicowanymi zespołami zaburzeń psychicznych w tym z zespołami uzależnień od substancji psychoaktywnych)

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu „Terra” w Grzebielinie: lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta (diagnoza, leczenie, terapia pacjentów z zespołami uzależnień od substancji psychoaktywnych)

Ośrodek Badawczo–Naukowo–Dydaktyczny Chorób Otępiennych w Ścinawie: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z zaburzeniami otępiennymi)

Szpital Powiatowy w Miliczu, Oddziale Ogólnopsychiatryczny Żeński: lekarz specjalista psychiatra, ordynator oddziału (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Wojewódzki Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: lekarz psychiatra, kierownik oddziału (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Wojewódzki Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Oddział Psychiatryczny: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii

Specjalizacja z psychiatrii (2013-2019)

Czteroletnie Studia podyplomowe na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

Psychiatria sądowa i orzecznictwo sądowo-psychiatryczne (kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Podstawy psychiatrii dzieci i młodzieży(kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Podstawy terapii rodzin(kurs w ramach specjalizacji z psychiatrii)

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Pan dr Tomasz Ciba jest lekarzem, specjalistą psychiatrą z znaczącym i zróżnicowanym doświadczeniem klinicznym oraz psychoterapeutą psychodynamicznym. Ma on znaczące doświadczenie w prowadzeniu leczenia zintegrowanego – łączeniu oddziaływań farmakoterapeutycznych (leki psychotropowe) oraz psychoterapeutycznych. Diagnozuje on też pacjentów pod kątem wskazań do psychoterapii, pomagam im on wybrać najbardziej efektywną klinicznie opcję dalszej terapii.

Pan dr Tomasz Ciba odbył wiele szkoleń zawodowych, w tym czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii psychodynamicznej realizowane przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Sekcją Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbywał on również staże kliniczne w renomowanych ośrodkach klinicznych prowadzących leczenie psychiatryczne oraz psychoterapeutyczne.

Pan dr Tomasz Ciba w swojej dotychczasowej pracy zawodowej w sposób szczególny koncentrował się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych (w tym depresyjnych), zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń osobowości. Ma on też znaczące doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi związanymi z nadużywaniem (używaniem szkodliwym, uzależnieniem) substancji psychoaktywnych.

Do obszaru jego dotychczasowej aktywności klinicznej należało również prowadzenie diagnozy (w ścisłej współpracy w neuropsychologiem) i leczenia zróżnicowanych zaburzeń psychogennych u pacjentów w wieku senioralnym. Pracował on z chorymi diagnozowanymi i leczonymi zarówno z rozpoznaniem zaburzeń poznawczych, np. otępienia jak i też osobami starszymi z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. W jego ocenie zbyt często ignoruje się konieczność wdrożenia pogłębionej diagnozy i leczenia skojarzonego u pacjentów w wieku senioralnym z złożonymi dysfunkcjami psychicznymi (np. łagodnymi zaburzeniami poznawczymi z współistniejącymi zaburzeniami lękowymi czy depresyjnymi).

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zespołami natręctw, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych.

Długoletnie i zróżnicowane doświadczenia zawodowe pana dr. Tomasza Ciby związane z pracą w zespołach interdyscyplinarnych w różnych ośrodkach medycznych pozwalają mu na wnikliwą ocenę stanu psychicznego zgłaszających się do niego pacjentów. Pozwala to mu to na dokonanie precyzyjnej oceny co do wyboru właściwego modelu leczenia oraz adekwatnej formuły dalszego, całościowego postępowania terapeutycznego (leczenie monoterapeutyczne czy też skojarzone, zindywidualizowana ocena co do wyboru modelu najbardziej efektywnej klinicznie psychoterapii dla danego pacjenta).

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi konsultacje pacjentów w wieku senioralnym z podejrzeniem wystąpienia zaburzeń poznawczych (w tym otępień) oraz innych zaburzeń psychicznych celem oceny wskazań co do ich dalszej terapii farmakoterapeutycznej i psychologicznej. W razie potrzeby decyduje on o skierowaniu pacjentów do dalszej diagnozy neurologicznej, neuropsychologicznej lub też obrazowej. 

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed prowadzi również konsultacje osób z podejrzeniem zespołu uzależnienia oraz zespołu współuzależnienia (zarówno od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych) celem oceny wskazań co do podjęcia leczenia farmakologicznego oraz dalszej, pogłębionej terapii psychologicznej.

Pan dr Tomasz Ciba w Poradni Psychoterapii Medycznej HarmonyMed konsultuje pacjentów z zróżnicowanymi zaburzeniami psychogennymi (w tym zaburzeniami osobowości) pod kątem wskazań co do podjęcia oraz wyboru formuły dalszej psychoterapii. Ważnym jest dla niego zarówno dokonanie właściwej oceny wskazań klinicznych co do dalszego leczenia psychoterapeutycznego jak i też zdefiniowanie realnych oczekiwań pacjenta w tym obszarze. Psychoterapia jest w jego ocenie kluczową metodą leczenia zaburzeń psychogennych, musi być ona jednak wdrażana w sposób przemyślany i w pełni akceptowany przez pacjenta.

Pan dr Tomasz Ciba prowadzi również konsultacje psychiatryczne  pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w ramach wizyt domowych na terenie miasta Wrocław, gminy Wisznia Mała, gminy Długołęka, gminy Trzebnica.  Dokładne dostępne terminy, koszty wizyt i rejestracja  dostępne są tutaj.

Pan dr Tomasz Ciba jest czynnym członkiem towarzystw zawodowych w tym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Pan dr Tomasz Ciba pracuje pod stałą superwizją, czynnie uczestniczy też w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych i psychoterapeutycznych.