Dr Tomasz Wieczorek

Lekarz, specjalista psychiatra

Zakres usług medycznych:

  • Konsultacje psychiatryczne / leczenie zaburzeń snu
  • Diagnoza psychiatryczna
  • Leczenie farmakologiczne
  • Ocena wskazań i kwalifikacja do psychoterapii

Miejsce pracy:

  • Poradnia HarmonyMed ul. Szybka 1D/A

Rejestracja: 780 143 176

Doświadczenie kliniczne

Klinika Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu: lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu: : lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego: : lekarz psychiatra (diagnoza i leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi)

 

Szkolenia zawodowe z zakresu psychiatrii i psychoterapii

Specjalizacja z psychiatrii

Czteroletnie Studia podyplomowe na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej akredytowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 

MIND Foundation, Augmented Psychotherapy Training: dwuletni kurs psychoterapii wspomaganej psychodelikami oraz integracji doświadczeń psychodelicznych w procesie terapeutycznym

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc: ukończony cykl szkoleń z zakresu medycyny snu:

– Polisomnografia oraz badania MSLT i MWT (2018)

– Medycyna Snu – kurs kliniczny cz. I i II (2019,2020)

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, EEG dorosłych 2020: trzymiesięczny kurs opisu i interpretacji badań elektroencefalograficznych.

Mayo Clinic, USA, Electroencephalography in Clinical Practice 2021: 2-dniowe szkolenie doskonalące w zakresie analizy i interpretacji EEG.

Compumedics&Neuroscan School Online 2020: szkolenie w zakresie analizy i interpretacji EEG oraz integrowania badań EEG z zaawansowanymi technikami neuroobrazowania.

University of Maastricht, TMS Course, Amsterdam 2020: Całościowe szkolenie w zakresie klinicznych zastosowań przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS).

Boston Scientific DBS Programming Workshop 2021: 4-dniowy kurs zasad programowania i prowadzenia Głębokiej Stymulacji Mózgu (DBS).

Szkolenia w zakresie diagnostyki i leczenia parasomni oraz bezsenności towarzyszące World Sleep Congress 2019 w Vancouver oraz World Sleep Congress 2022 w Rzymie.

 

Wykształcenie

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski

 

Pan dr Tomasz Wieczorek jest lekarzem, specjalistą psychiatrą z znaczącym i zróżnicowanym doświadczeniem klinicznym oraz psychoterapeutą psychodynamicznym (w trakcie szkolenia). Ma on doświadczenie w prowadzeniu leczenia zintegrowanego zaburzeń psychicznych (zwłaszcza zaburzeń snu) – łączeniu oddziaływań farmakoterapeutycznych (leki psychotropowe) oraz psychoterapeutycznych. Diagnozuje on też pacjentów pod kątem wskazań do psychoterapii, pomagając im on wybrać najbardziej efektywną klinicznie opcję dalszej terapii.

Pan dr Tomasz Wieczorek odbywał szkolenie specjalizacyjne w Klinice Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o. we Wrocławiu, oprócz tego doktoryzuje  się on w Katedrze i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pracuje on również obecnie w Centrum Zdrowia Psychicznego + we Wrocławiu, przy ul. Ostrowskiego prowadząc leczenie psychiatryczne w ramach zintegrowanego zespołu terapeutycznego.

W 2021 roku pan dr Tomasz Wieczorek rozpoczął czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od listopada 2022 roku jest on  uczestnikiem programu szkoleniowego APT (Augmented Psychotherapy Training) prowadzonego przez Mind Foundation w Berlinie. Szkolenie to dotyczy prowadzenia możliwości prowadzenia terapii wspomaganej psychodelikami oraz integracji doświadczeń psychodelicznych w procesie terapeutycznym.

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej pan dr Tomasz Wieczorek w sposób szczególny koncentruje się na obszarach związanych z diagnozą i leczeniem zaburzeń snu, w tym bezsenności, zaburzeń rytmu okołodobowego i parasomni. Do obszaru jego zainteresowań klinicznych należy również diagnoza i leczenie innych zaburzeń psychosomatycznych oraz innych zaburzeń snu w szczególności: obturacyjnego bezdechu sennego czy bruksizmu sennego. Ukończył on szkolenia z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń snu prowadzone przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc oraz kursy elektroencefalografii prowadzone przez Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych.

Był on uczestnikiem kluczowych konferencji naukowych poświęconych medycynie snu, w tym: World Sleep Congress w Pradze w 2017 r., w Vancouver w 2019 r. oraz w Rzymie w 2022 r. Był też aktywnym uczestnikiem konferencji naukowych poświęconych psychiatrii i medycynie psychosomatycznej: European Association of Psychosomatic Medicine w Weronie w 2018 r. oraz w Rotterdamie w 2019 r. oraz European Psychiatry Association w Warszawie w 2019 roku.

W Poradni Medycyny Snu HarmonyMed pan dr Tomasz Wieczorek prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń snu: bezsenności, zaburzeń rytmu okołodobowego (zespół opóźnionej fazy snu, zespół przyśpieszonej fazy snu, zespół nieregularnego rytmu okołodobowego), parasomni oraz bruksizmu. W leczeniu zaburzeń snu ściśle współpracuje z zespołem doświadczonych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych naszej Poradni działając wspólnie w ramach zintegrowanego Programu Leczenia Bezsenności.

W Poradni Medycyny Snu HarmonyMed Pan dr Tomasz Wieczorek prowadzi również pogłębioną diagnozę zaburzeń snu przy użyciu aktygrafii. Badanie to wykonywane jest w celu obiektywizacji zaburzeń snu zgłaszanych przez pacjentów oraz monitorowania skuteczności leczenia – pozwala na ocenę poziomu nasilenia, schematu i dynamiki dobowej bezsenności. Jest również niezwykle przydatne w procesie diagnozowania zaburzeń rytmiki okołodobowej (czyli chronobiologicznych zaburzeń snu) oraz zespołu niespokojnych nóg.

W Poradni Psychiatrii i Psychologii Klinicznej HarmonyMed Pan dr Tomasz Wieczorek prowadzi diagnozę i leczenie psychiatryczne pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, fobii, zaburzeń somatyzacyjnych, neurastenii, zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz innych zaburzeń psychogennych. Konsultuje on też pacjentów pod kątem wskazań do podjęcia oraz wyboru modelu dalszej psychoterapii.

Pan dr Tomasz Wieczorek jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (w tym Sekcji Psychiatrii Biologicznej oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii), Polskiego Towarzystwo Badań nad Snem, European Sleep Research Society, World Sleep Society oraz European Association of Psychosomatic Medicine. W 2022 roku był on  delegatem oraz aktywnym uczestnikiem 47. Krajowego Zjazdu Psychiatrów organizowanego przez PTP.

Pan dr Tomasz Wieczorek w ramach prowadzonej działalności badawczej jest autorem szeregu publikacji zarówno w polskich jak i międzynarodowych czasopismach naukowych. Jego dotychczasowy łączny wskaźnik oddziaływania (Impact Factor) opublikowanych prac wynosi ponad 50, a Indeks Hirscha wg bazy Researchgate wynosi obecnie 9. Publikacje koncentrują się na dwóch kluczowych obszarach moich zainteresowań naukowych: medycynie snu (interdyscyplinarne i psychiatryczne aspekty medycyny snu, bruksizm senny, funkcjonowanie poznawcze w zaburzeniach snu, parasomnie, obturacyjny bezdech senny, bezsenność) oraz technikach neurostymulacyjnych (w tym Głębokiej Stymulacji Mózgu – DBS – oraz Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej – TMS).

Pan dr Tomasz Wieczorek z prowadzi również działalność dydaktyczną – ma on kilkuletnie doświadczenie prowadzenia zajęć z psychiatrii dla studentów Wydziału Lekarskiego – anglojęzycznych i polskojęzycznych. Od marca 2022 roku prowadzi on również zajęcia z psychopatologii dla studentów psychologii Uniwersytetu SWPS.